Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Info središče > Novice

Poslovne skrivnosti v varnostno nadzornih centrih

 

Ljubljana in Maribor, maj 2019. Varnostno nadzorni centri rokujejo z občutljivimi podatki naročnikov varovanja. Zakonodaja od varnostnih podjetij zahteva ne le skrbno ravnanje s podatki, temveč tudi, da morajo naročnike jasno seznaniti, da bodo njihovi podatki obdelovani in kdo bo razpolagal z njimi, ter za to pridobiti soglasje. Pa je tako tudi v praksi?

Varnostnik Sintala z zemljevidom intervencijskih skupin

Tri vrste varnostno-nadzornih centrov

1. Varnostno podjetje z dvema lastnima varnostno nadzornima centroma
V tem primeru je izvajalec storitev varovanja in storitev varnostno nadzornega centra isti. Tako naročniku ni potrebno podajati dodatnega pogodbenega soglasja za storitve varnostno nadzornega centra. V Sloveniji ima dva lastna varnostno-nadzorna centra le Sintal. Ker je vključeno manjše število izvajalcev, so manjša tudi tveganja za napako in je s tem naročnikom zagotovljena najvišja stopnja varovanja.

2. Varnostno podjetje z enim lastnim in enim najetim varnostno nadzornim centrom
Takšno podjetje mora naročnika seznaniti, da se bodo njegovi podatki stekali k zunanjemu izvajalcu nadomestnega varnostno nadzornega centra, tega izvajalca mora jasno opredeliti v pogodbi.

3. Varnostno podjetje z dvema najetima varnostno nadzornima centroma
V tem primeru mora podjetje naročnika seznaniti z izvajalcem za glavni in nadomestni varnostno nadzorni center, h katerima se bodo stekali podatki, in ju jasno opredeliti v pogodbi.

Ministrstvo za notranje zadeve v svojem zapisu pojasnjuje: "ZZasV-1 v tretjem odstavku 11. člena določa, da mora imetnik licence pred opravljanjem zasebnega varovanja z naročnikom storitve skleniti pisno pogodbo o varovanju, iz katere sta razvidna oblika in obseg varovanja. Če pri opravljanju dejavnosti zasebnega varovanja pri istem naročniku storitve za varovanje iste stvari sodeluje še tudi drug imetnik licence, mora biti to razvidno iz pogodbe ali dodatka k pogodbi. Jasno pa je, da morajo vsi pogodbeniki opravljati svoje delo v skladu s predpisi na področju zasebnega varovanja in drugih predpisih, ki se nanašajo na opravljanje tovrstnih storitev (npr. varstvo osebnih podatkov).

Tako je tudi v primeru, da varnostna družba, s katero ima imetnik licence sklenjeno pogodbo o zagotavljanju storitev VNC, obdeluje osebne podatke naročnika storitev, mora naročnik dovoliti njeno angažiranje s strani imetnika licence, s katero je sklenil storitev.

Na podlagi navedenega menimo, da mora biti iz pogodbe razvidno, da pri varovanju naročnika storitev za varovanje iste stvari sodeluje več imetnikov licence."

Problematika varnostno nadzornih centrov v Sloveniji

V praksi se dogaja, da naročniki varovanja niso ustrezno seznanjeni, da se njihovi občutljivi podatki stekajo v varnostno nadzorni center drugega ali celo tretjega varnostnega podjetja. Poleg tega se dogaja tudi, da imajo varnostna podjetja sklenjeno pogodbo za storitve varnostno nadzornega centra s konkurenčnim podjetjem, s katerim se zaradi sporov na trgu razidejo in čez noč prenesejo vse podatke o svojih naročnikih na drug varnostno nadzorni center drugega varnostnega podjetja, ki zanj nato izvaja storitve varnostno nadzornega centra, o tem pa naročnikov ne seznanijo in seveda ne pridobijo njihovega soglasja.

Poslovne skrivnosti in osebni podatki v varnostno nadzornih centrih

Varnostno nadzorni centri za opravljanje svojega dela potrebujejo tudi podatke naročnikov, ki so obravnavani kot poslovne skrivnosti in osebni podatki, pri nekaterih naročnikih tudi tajni podatki.

Osnova za delo so popis sistema tehničnega varovanja, načrt varovanja in drugi podatki o varovanju, ki štejejo za poslovno skrivnost in vsebujejo informacije o načinih in režimu varovanja.

Obseg delovanja varnostno nadzornih centrov in s tem tudi potrebnih podatkov je zelo velik. Po 19. členu Zakona o zasebnem varovanju je namreč lasten ali s pogodbo zagotovljen varnostno nadzorni center (VNC) pogoj za opravljanje storitev varovanja ljudi in premoženja, prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, varovanja javnih zbiranj, varovanja oseb in varovanja prireditev v gostinskih lokalih.

Ministrstvo za notranje zadeve v svojem zapisu kot regulator tolmači, da je "razpolaganje z VNC nujen in logičen pogoj, kajti neposredna povezava varnostnika na terenu z dežurnim operaterjem v VNC je sestavni del varovanja. Operaterji VNC koordinirajo delovanje varnostnikov na terenu, delovanje intervencijskih ekip, shranjujejo prejeta sporočila, sprejemajo alarmne signale itn. VNC je sestavni in neločljivi del celotnega sistema varovanja, ki ga izvaja imetnik licence pri naročniku varovanja. Nanj so vezani alarmni signali sistemov tehničnega varovanja; v primeru sprožitve operater VNC o tem v skladu z medsebojno pogodbo obvesti varnostnika družbe, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o varovanju."

Varnostno nadzorni center je torej integralni del pretoka informacij in je zato skrbno ravnanje z njim izjemnega pomena.

Pravni vidik ravnanja s podatki

Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)
Varstvo osebnih podatkov urejata Zakon o varstvu osebnih podatkov in evropska Splošna uredba o varstvu podatkov, ki strogo obravnavata vsako zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. V varnostno nadzornem centru se zbirajo podatki odgovornih oseb naročnikov storitev varovanja in drugih oseb, ki so povezane z varovanjem oseb in premoženja.

Zakon o gospodarskih družbah

Zakon o gospodarskih družbah je do sprejema Zakona o poslovni skrivnosti, ki ga navajamo v nadaljevanju, obravnaval poslovno skrivnost v 39. členu in določal, da "za poslovno skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom."

"S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost." A v drugem odstavku je dodajal, da "ne glede na to, ali so določeni s sklepi iz prejšnjega odstavka, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov." To podatki o varovanju ljudi in premoženja naročnikov storitev zagotovo so.

Zakon o poslovni skrivnosti

20. aprila letos je stopil v veljavo novi Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS, (Uradni list RS, št. 22/19), ki na novo ureja področje poslovne skrivnosti. Poslovno skrivnost opredeljuje v 2. členu: "Poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

  1. je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
  2. ima tržno vrednost;
  3. imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Domneva se, da je zahteva iz tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe." Od sprejetja tega zakona je treba nove dokumente, ki vsebujejo poslovne skrivnosti, tako tudi jasno označiti. Za dokumente, ki so stopili v veljavo pred sprejetjem Zakona o poslovni skrivnosti, pa veljajo določila prej veljavnega 39. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Zakon o zasebnem varovanju

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) je posebni zakon (lex specialis), ki ureja področje zasebnega varovanja. Varovanje podatkov ZZasV-1 obravnava v 14. členu, kjer je zapisano: "Varnostno osebje in povezane osebe v zadevah, ki jih opravljajo, oziroma, ki so jim bile zaupane pri opravljanju nalog zasebnega varovanja, zavezane k varovanju poslovnih skrivnosti, varovanju tajnih in osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje teh podatkov. Vse skrivnosti in podatke, ki so jih pridobili pri opravljanju nalog zasebnega varovanja, so dolžni varovati tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Ne glede na prejšnji odstavek se za poslovno skrivnost po tem zakonu štejejo tudi podatki iz projektov tehnične dokumentacije za izvedbo sistemov tehničnega varovanja in drugi podatki o varovanju, za katere je očitno, da bi nastala naročniku storitve zasebnega varovanja občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Druga pravna ali fizična oseba, ki pride do podatkov iz tega člena, je zavezana k varovanju poslovne skrivnosti ter osebnih in tajnih podatkov, če je vedela ali bi morala vedeti, da je podatek poslovna skrivnost, osebni ali tajni podatek."

ZZasV-1 torej jasno opredeljuje, da ne glede na to, ali je dokument, ki vsebuje občutljive informacije o varovanju, označen kot poslovna skrivnost ali ne, mora varnostno podjetje z njim ravnati kot s poslovno skrivnostjo.

Dejstvo je, da je v stroki varovanja jasno, da so dokumenti, ki vsebujejo občutljive informacije o obliki in načinu varovanja, poslovna skrivnost. Zato je obveza izvajalcev varovanja, da s temi informacijami ravnajo posebej skrbno ne glede na to, ali so bili dokumenti opredeljeni kot poslovna skrivnost ali ne.

V interesu naročnikov in dejavnosti je, da se to področje čim hitreje uredi, saj bo to prispevalo k preprečitvi tveganj pri varovanju ljudi in premoženja.

Več na spodnjih povezavah:
Edini s certifikatom SIST EN 50518
Postopek certificiranja VNC po SIST EN 50518 v Sintalu
Zakaj sta potrebna dva varnostno-nadzorna centra

Novice

Aktualno: Merjenje telesne temperature
Omejevanje širjenja nalezljivih bolezni vključuje tudi prepoznavanje okuženih oseb. Med običajnimi znaki nalezljivih bolezni dihal, kakršni sta gripa in koronavirus, je povišana telesna temperatura. Ker termalne kamere delujejo na podlagi prepoznavanja te
Tehnološka inovacija: Mobilna aplikacija Sintal Alarm
V Sintalu smo za svoje naročnike razvili napredno mobilno aplikacijo Sintal Alarm, s katero lahko spremljajo stanje alarmnega sistema na svojih varovanih objektih tudi na mobilnem telefonu.
Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni dihal
Kako lahko preventivno ukrepamo?
V skladu z zakonodajo le Sintal
Le Sintal ima dva lastna licencirana, certificirana varnostno nadzorna centra, in naši naročniki varovanja so jasno seznanjeni, kdo jim izvaja storitve VNC.
Zakaj sta potrebna dva varnostno nadzorna centra
Maj 2019. Varnostno nadzorni center je srce vsakega varnostnega podjetja. Toda, zakaj sta potrebna dva?
Prvi na področju certificiranja varnostno nadzornih centrov
Maj 2019. V Sintalu smo na področju certificiranja varnostno nadzornih centrov po standardu EN 50518 orali ledino, saj smo se na pot certificiranja podali prvi v Sloveniji.
Poslovne skrivnosti v varnostno nadzornih centrih
Maj 2019. Varnostno nadzorni centri rokujejo z občutljivimi podatki naročnikov varovanja.
Le Sintal z zakonsko predpisanim certifikatom za VNC
Maj 2019. Sintal je edino podjetje za varovanje v Sloveniji z evropskim certifikatom EN 50518, ki ga zahteva zakonodaja.
Razvojne novosti v fizičnem varovanju
Predstavljamo izboljšavo, ki smo jo v sklopu digitalizacije v Sintalu uvedli na področju fizičnega varovanja.
Pretočni rentgen kot varnostni ukrep
Pretočni rentgen je posebna oblika rentgenskega aparata za odkrivanje prepovedanih in nevarnih snovi ter predmetov ob pregledu prtljage, poštnih pošiljk, kontejnerjev in tovorov.
Kako preprečiti tatvine med prazniki
Nakup se začne že na parkirišču, pravijo varnostni strokovnjaki. Na kaj moramo biti pozorni, da prazniki ne bodo pustili slabega priokusa?
7 varnostnih novosti
Predstavljamo novosti enega največjih proizvajalcev pametnih alarmnih sistemov, podjetja Satel.
Izobraževalni dogodek za preventivo pred terorizmom
Sintal je organiziral posvet o varnostnih grožnjah in kako se pred njimi zaščititi, da bi znanje o preventivne ukrepe razširil v čim širšo javnost.
Kako ukrepa varnostno osebje v primeru terorističnega napada?
Za varnostno osebje v Sintalu izvajamo izobraževanja za primere kritičnih situacij, izdali smo tudi izobraževalno knjižico.
Ali se moramo pripraviti na teroristična dejanja?
Preventivno ravnanje je še kako pomembno in z njim lahko veliko pripomoremo k varnosti.
Kako ravnati v primeru terorističnega napada
Opisano ravnanje vam lahko reši življenje.
Planica pripravljena
Tudi letos Sintal varuje vse dni smučarskih poletov v Planici.
25 let Sintala
Koncern Sintal v letu 2016 praznuje 25 let uspešnega delovanja.
Kaj storiti, če ostanem ujet v dvigalu?
Ostati ujet v majhnem prostoru, morda celo visoko nad trdnimi tlemi, je za marsikoga scenarij za nočno moro ali grozljivko. A se v resnici dogaja, in to celo dnevno.
Avtoriteta brez razkazovanja mišic
Varovanje šol - Pri fizičnem varovanju šole je najbolj pomembno, da zna varnostnik vzpostavljati red brez razkazovanja mišic.
Spletna aplikacija za nadzor nad varnostjo objektov
Razvoj - V Sintalu smo razvili internetni portal, ki bo naročnikom omogočal hitrejši, enostavnejši in učinkovitejši dostop do nekaterih podatkov o stanju varnosti na njihovih varovanih objektih.
Navijajmo brezskrbno
Prizorišča po Sloveniji, 9. 2. 2015 - Tudi v tej zimi nam srca grejejo uspehi naših smučark in smučarjev, skakalk in skakalcev, deskarjev in deskark, biatlonk in biatloncev ...
Uniforma in njen pomen
Prisotnost osebe v uniformi ponavadi spremeni razpoloženje ostalih prisostnih. V prisotnosti varnostnika ali policista kriminalci in prekrškarji načeloma kontrolirajo svoje vedenje, ostali pa se počutijo varnejše.
Za miren spanec
Po statistikah policije so vlomi v stanovanjske objekte zadnja leta vse bolj pogosti. Podatki Sintala kažejo, da stopnja varnosti domov, ki jih varuje Sintal, ostaja visoka. Nepridipravi se varovanih domov raje izognejo.
Pametne kamere za pametnejše varovanje
Za zanesljivo varovanje je potrebna kakovostna profesionalna oprema. Hikvision je razvil pametne kamere, ki so se veliko naučile od pametnih "gadgetov".
Zavod za varstvo pri delu
Konec lanskega leta smo na dražbi kupili večinski delež ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., saj smo ocenili, da bo povezovanje dejavnosti naših družb prineslo sinergijske učinke.
Vzdrževalec za 21. stoletje
Upravljanje in vzdrževanje - V Sintalu Eko smo razvili nov način upravljanja stavb, prilagojen današnjim zahtevam in zmogljivostim naročnikov.
Slovenski skakalni praznik 2014
Planica, 24. marec - Letošnja Planica je bila kljub slabemu vremenu pravi praznik za zveste domače navijače.
Planica 2014
Planica, 20.-23. marec - Velikanka tudi letos gosti zaključne prireditve svetovnega pokala v smučarskih skokih.
53. Pokal Vitranc
Kranjska Gora, 9. 3. 2014 - "Sončno vreme, izjemno vzdušje, ogromno navijačev, odlična proga, dobra tekma. Tako lahko strnemo letošnje dogajanje ob 53. Pokalu Vitranc," so zapisali organizatorji ob koncu uspešno izpeljanega večdnevnega dogodka.
Izkušnje iz Sočija
Soči, Ljubljana, 26. 2. 2014 - Predstavniki Sintala so med olimpijskimi igrami obiskali ruski Soči in se na lastne oči prepričali, kakšne varnostne ukrepe so uporabili organizatorji 22. zimskih olimpijskih iger.
Intervju: Bogdan Gabrovec, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije
Soči, Ljubljana, 26. 2. 2014 - O varovanju olimpijskih iger smo se prepričali na lastne oči. Povprašali pa smo tudi Bogdana Gabrovca, podpredsednika olimpijskega komiteja Slovenije.
Varovanje v času naravne katastrofe
Ljubljana, 8. 2. 2014 - Slovenija se v zadnjih dneh sooča z naravno katastrofo. Sintalove ekipe tudi na najbolj prizadetih območjih s požrtvovalnostjo in profesionalnostjo kljub težavnim razmeram uspevajo zagotavljati varnost naročnikom in drugim.
Slovenski kulturni praznik
Ljubljana, 8. 2. 2014 - Na dan Franceta Prešerna, enega največjih slovenskih pesnikov in avtorja besedila slovenske himne, v Sloveniji praznuje kultura.
Centralni nadzorni sistem C4
Ljubljana, 3. 2. 2014 - Združitev alarmnih in video sistemov CND C4 omogoča enostavnejše, hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje ob dogodkih.
Zima 2014, zima športov
To zimo nam bo še vroče. Ne glede na temperature, saj nas in naše športne junake čakajo številni veliki športni dogodki na domačih tleh, pa še olimpijske igre.
Znate ravnati ob požaru?
Ljubljana, 9. 10. 2013 - Letošnji mesec požarne varnosti pod geslom "Začetne požare lahko pogasimo sami".
Evforični, a varni EuroBasket 2013
Ljubljana, 9. 10. 2013 - Uspešno smo zaključili največji projekt varovanja, ki smo se ga lotili doslej.
EuroBasket 2013
Ljubljana, 4. 9. 2013 - Pričel se je največji športni dogodek v zgodovini Slovenije. Na prizoriščih se je treba strogo držati varnostnih pravil. Seznanite se z njimi in se tako izognite nepotrebnim nevšečnostim.
Notranja tatvina v Sintalu: Strankam denar povrnjen
Ljubljana, 8. 4. 2013 - V Sintalu smo se v noči s sobote, 6. aprila, na nedeljo, 7. aprila, soočili z notranjo tatvino. Večino ukradenega denarja smo strankam že povrnili, preostanek pa bomo izplačali v prihodnjih dneh.
Varovanje prireditve: Planica 2013
Planica, 24. 3. 2013 - Letos je smučarske polete v Planici obiskalo kar 54.000 ljudi, slovenski orli so se sijajno odrezali, Sintal pa je poskrbel za odlično varovanje.
Sprejem junakov zime
Ljubljana, 19. 3. 2013 - Zimske športne junake je pričakalo kar deset tisoč navijačev, Tina Maze, Peter Prevc in Jakov Fak so se skozi množico oboževalcev prebili v družbi Sintalovih varnostnikov.
Na terenu z vzdrževalcem iz Sintala Eko
Ljubljana, 19. 3. 2013 - Vzdrževalec objekta mora danes obvladati številna dela, ki si jih hišniki še pred nekaj leti niso znali niti predstavljati. Siniša Cilenšek iz Sintala Eko nam je pokazal, kako poteka dan vzdrževalca.
Odslej enostavno prepoznavanje kakovosti alarmnega sistema
Ljubljana, 19. 3. 2013 - V veljavo stopajo obvezni standardi za elemente sistemov tehničnega varovanja. Nanje morajo biti pozorni tako izvajalci kot naročniki varnostnih sistemov.
Kraje v trgovinah v 2012: Največ preprečili kraj hrane
Sintal po Sloveniji, 14. 3. 2013 - Tudi letos smo opravili raziskavo o ukrepih varnostnikov v trgovinah. Ugotovili smo porast poskusov kraj hrane v primerjavi z ostalimi artikli.
Odličnost: Sintalova priznanja 2012
Ljubljana, 23. 11. 2012 - Prednovoletna prireditev koncerna Sintal in Sintalovi naj varnostnik/ca, tehnik, vzdrževalec, prevoznik denarja, intervent, operater VNC 2012.
EuroBasket 2013
Ljubljana, 18. 11. 2012 - V Postojnski jami bodo na svojevrstemu spektaklu izžrebali skupine EuroBasketa 2012. Ponosni pokrovitelj je tudi Sintal.
Sintal na leto pregleda na tisoče gasilnikov in požarnih javljalnikov
Ljubljana, 28. 9. 2012 - Požarni javljalniki, gasilni aparati in drugi elementi protipožarne zaščite - brez rednega vzdrževanja se nanje ne moremo zanesti.
Vnela se je postelja, prebudil le protipožarni sistem
Ljubljana, 25. 9. 2012 - Protipožarni sistem in intervent, ki se je odzval na alarm, sta preprečila, da bi imel požar v domu za ostarele hujše posledice.
Sintalova raziskava in podatki Zbornice poželi veliko zanimanja
Ljubljana, 23. 7. 2012 - Statistike ZRSZV o ukrepih varnostnikov v lanskem letu in izsledki raziskave koncerna Sintal o krajah v trgovinah so poželi veliko zanimanja. Vprašanje št. 1: Kdo je tipičen tat?
Zbornica RS za zasebno varovanje: Ukrepi varnostnikov v letu 2011
Ljubljana, 18. 7. 2012 - Podatki ZRSZV o ukrepih varnostnikov v letu 2011 kažejo, da so varnostniki koncerna Sintal opravili kar 29,5 % vseh ukrepov.
Kliniki donirali dva računalnika
Ljubljana, 8. 5. 2012 - Operativni vodja Matevž Debelak je v imenu Sintala Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja predal dva računalnika, ki bosta pripomogla k hitri in kakovostni obravnavi bolnikov.
Organizirali prikaz varnega streljanja
Jesenice, 18. 5. 2012 - Sintalovim varnostnikom, ki nosijo strelno orožje, tega na srečo še ni bilo treba uporabiti. Za varno uporabo so odlično usposobljeni. Javnosti smo predstavili, kako potekajo njihovi treningi.
Varnostnik Nejc Sitar, skromni junak
Ljubljana, 10. 4. 2012 - Junaštvo varnostnika Sintala Nejca Sitarja, ki je starejšemu gospodu rešil življenje, so prepoznali tudi na Žurnalu. Vključili so ga v izbor za Junaka Slovenije.
Sintalovi varnostniki v 17 trgovinah preprečili 565 kraj
Da so naši varnostniki uspešni pri preprečevanju kraj v trgovinah, je jasno. Kaj pa se lani je nepridipravom največkrat nalepilo na prste?
Ženske v koncernu Sintal
Ljubljana, 8. 3. 2012 - Ob prazniku žena smo se sprehodili po koncernu Sintal in povprašali tri dame različnih poklicev, kako se počutijo v tradicionalno moškem poslu varovanja.
Sintal podprl podelitev nagrad GZS
Ljubljana, 6. 3. 2012 - Koncern Sintal je podprl letošnjo podelitev nagrad Gospodarske zbornice Slovenije.
Sintal pokal Slovenije: podelili nagrade zmagovalcem
Maribor, 26. 12. 2011 - Na pobožični dan je Viktor Pistotnik, član uprave koncerna Sintal, predal nagrade predstavnikom najboljših ekip na šahovskem tekmovanju Sintal pokal 2011.
Slavnostno obeležili prvih dvajset let koncerna Sintal
Letos mineva dvajset let od ustanovitve koncerna Sintal. Da jih imaš le enkrat dvajset, velja tudi za podjetje, zato smo obletnico svečano obeležili.
Priznanja zaslužnim sodelavcem
Ljubljana, 8. 12. 2011 - Že dvanajsto leto smo nagradili sodelavce, ki so se posebej izkazali. Osemnajsterico ambasadorjev Sintala smo povabili v restavracijo Viktorija.
Sintal podaril računalnika
Ljubljana, 17. 11. 2011- Članica uprave Sintala Lidija Pilko je predstavnici društva za duševno zdravje Šent v uporabo predala dva računalnika.
Priznanja koncerna Sintal za odličnost
Ljubljana, 9. 11. 2011 - Kdo se bo na steni slavnih pridružil odličnikom iz prejšnjih let?
Interventi s pametnimi telefoni
Intervencija je mobilna služba, zato mora vsak intervent ves čas imeti pri sebi podatke o varovanih objektih in kontaktnih osebah. Razvili smo lastno rešitev; uporabljamo pametne telefone in platformo android.
Tudi 14. zunanja presoja za certifikat ISO 9001 uspešna
Kranj, 20. 6., in Ljubljana, 21. 6. 2011 - V Sintalu d.d. so predstavniki SIQ izvedli zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti.
Raziskava javnega mnenja o varnosti
Ljubljana, 30. 5. 2011 - Pred začetkom poletnih počitnic smo v Sintalu pri agenciji Giedon naročil javnomnenjsko raziskavo o varnosti.
Darujmo kri
Ljubljana, 16. 5. 2011 - Tudi Sintal sodeluje v največji slovenski krvodajalski akciji z nazivom Daruj energijo za življenje - postani krvodajalec.
Zmagovalni dres Tine Maze v Sintalu
Ljubljana, 2. 3. 2011 - Na dobrodelni dražbi smo kupili zmagovalni dres letošnje svetovne prvakinje v veleslalomu Tine Maze.
Trendi varovanja
Ljubljana, 3.1.2011 - V Sintalu neprestano sledimo svetovnim trendom varovanja.
Petdeset Sintalčkov
Ljubljana, 15. 12. 2010 - Izdali smo že petdeseto številko časopisa Sintalček.
Obiskali smo sejem varovanja v Milanu
Milano, 18. 11. 2010 - V Sloveniji že vrsto let ni bilo sejma varovanja, zato smo se po novo znanje odpravili v Milano.
Novinarji na obisku
Ljubljana, 15. 6. 2010 - Na novinarski konferenci smo predstavnikom številnih medijev izpostavili problematiko varovanja doma v času letnih dopustov.
Le Sintal z neprekinjenimi komunikacijami
Sodobni sistem omogoča neprekinjene in neposredne...
Edini z dvema licencama za varnostno nadzorni center
Sintal je edino podjetje za varovanje v Sloveniji...

Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt