KAKOVOST

Sintal je edina varnostna
družba v Sloveniji, ki:

 • ima dva lastna certificirana varnostno-nadzorna centra (VNC) v skladu z zakonodajo,
 • izvaja storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev,
 • uporablja sistem radijskih komunikacij na celotnem območju Slovenije.

Drugi kazalniki kakovosti:

 • lasten razvoj naprav in storitev,
 • vse licence, ki jih predvideva Zakon o zasebnem varovanju,
 • oba naša VNC imata zakonsko predpisani certifikat EN 50518,
 • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje zaupno,
 • uveden uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC – Balance Scorecard),
 • certifikat ISO 9001 že od leta 1997.

Med cilji smo si v prvi vrsti zadali zagotavljanje kakovosti storitev.
Naša politika kakovosti vključuje naslednje elemente:

 • ohranjanje in nadgrajevanje zaupanja naših naročnikov,
 • stalno izobraževanje zaposlenih,
 • nagrajevanje zaposlenih za kakovost,
 • razvoj proizvodov in storitev za potrebe trga,
 • širitev ponudbe podjetja.

V okviru uresničevanja zastavljene politike si prizadevamo, da bi se prav vsak zaposleni zavedal pomena kakovosti in čim več prispeval v njeno dobro. Vzpodbujamo uveljavljanje kulture in vrednot, ki vodijo k zadovoljstvu naročnikov in zaposlenih.
Naše cilje poskušamo dosegati z raznovrstnimi dejavnostmi, kot so:

 • vsakoletno podeljevanje Priznanja Koncerna Sintal za odličnost zaposlenim, ki s svojim delom še posebej izstopajo in so v zgled ostalim,
 • objavljanje dosežkov zaposlenih v časopisu Sintalček,
 • letno načrtovanje aktivnosti za izboljševanje kakovosti,
 • sistematično pridobivanje povratnih informacij o zadovoljstvu naročnikov.

Služba za kakovost deluje v okviru službe kontrolinga in bdi nad procesi na vseh področjih delovanja koncerna.
Odkriva morebitne pomanjkljivosti in nepravilnosti ter predlaga izboljšave. Standardiziranost procesov nam je v veliko pomoč tudi pri reorganiziranju dela v pridruženih podjetjih, in sicer tako z vidika učinkovitosti kot tudi obvladljivosti.

Zunanje in notranje spremembe zahtevajo neprestane izboljšave. 
Za učinkovito vodenje naših podjetij smo uvedli uravnoteženi sistem kazalnikov (Balanced Scorecard), preko katerega analitično spremljamo poslovanje z vidika financ, delovnih procesov, zadovoljstva naročnikov ter učenja in rasti.

Krovno podjetje koncerna, Sintal d.o.o., je že leta 1997 prejelo certifikat kakovosti ISO 9001.