fbpx

VAROVANJE PRIREDITEV

V 30-tih letih varovanja prireditev smo pridobili izkušnje in znanje, na osnovi katerih poskrbimo za varno izvedbo vseh vrst prireditev in prispevamo k dobremu počutju udeležencev. 

Svoje naloge opravljamo profesionalno, strokovno in v skladu z veljavno zakonodajo, ob tem pa v največji možni meri prisluhnemo željam in potrebam naročnika.

Celovita in kakovostna storitev varovanja

Organizatorjem prireditev lahko na celotnem območju Slovenije ponudimo izvedbo celovite in kakovostne storitve varovanja –  od svetovanja pri načrtovanju prireditve in izdelave načrta varovanja v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih in Zakonom o zasebnem varovanju do izvedbe varovanja.

Na podlagi načrta varovanja organizator varovanja pridobi dovoljenje upravne enote za izvajanje javnega zbiranja, v katerem je navedena zahtevana varnostna oprema in opredeljeno potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev in reševalcev za varno izvedbo prireditve.

Naši varnostniki in gasilci so za varovanje javnih zbiranj strokovno usposobljeni, urejenega videza in glede na potrebe ustrezno tehnično opremljeni. Po potrebi lahko zagotovimo tudi zaščitne ograje in drugo potrebno opremo za kakovostno izvedbo varovanja prireditve.

Aktivnosti za izvedbo prireditve

Osnovni nalogi varnostnikov na varovanju prireditev sta izvajanje preventivnih nalog in posredovanje v primeru nezaželenih dogodkov.

Za uspešno izvedbo varovanja prireditve si sledijo naslednje aktivnosti:

  • Kontakt izvajalca varovanja z naročnikom za pridobitev podatkov o vrsti in obsegu prireditve. 
  • Dobro načrtovanje prireditve, pri katerem izvajalec varovanja poda strokovno mnenje o zadevah, ki vplivajo na kakovost varovanja (število obiskovalcev in vozil, način prodaje vstopnic, izbira prireditvenega prostora, ureditev prizorišča, dostopnih poti in parkirišč, način prihoda in odhoda obiskovalcev ter nastopajočih, postopki v primeru incidentov…). 
  • Ogled prireditvenega prostora, na osnovi katerega se določi predvideno število varnostnikov rediteljev in gasilcev. 
  • Izdelava varnostnega načrta, v katerem so opredeljeni varovanje prireditve, požarna varnost, organizacija prve pomoči, organiziranje prometne ureditve, potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev… Na podlagi načrta, potrjenega s strani upravne enote, dobi naročnik dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja. 
  • Priprava na prireditev, ki obsega tudi varovanje prireditvenega prostora in zaščito prireditvene opreme pred začetkom dogajanja, postavljanje zaščitnih ograj in varnostnih koridorjev, postavitev usmerjevalnih in informativnih tabel, zagotavljanje nemotenega dela službam prireditelja in zagotovitev dostopa nastopajočim in ostalim pomembnejšim gostom. 
  • Kakovostna izvedba storitve varovanja, ki poleg posredovanja v primeru izgredov zajema tudi preventivno informiranje, usmerjanje, nadzor in opozarjanje obiskovalcev, pregled vstopnic, preprečevanje vnosa nedovoljenih predmetov, varovanje nastopajočih in posebnih gostov, ter usklajevanje z reševalci, gasilci in ostalimi tehničnimi službami. 
  • Ob zaključku prireditve varnostna služba zagotovi miren razhod obiskovalcev, poskrbi za varen odhod morebitnih posebnih gostov in nastopajočih, zavaruje prizorišče v času pospravljanja opreme in pospravi zaščitno opremo

V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih in Zakonom o zasebnem varovanju skupaj z naročnikom in pristojno upravno enoto izdelamo načrt varovanja.

Preglejte naše ostale storitve