|

VARSTVO PRED POŽAROM

Vsak delodajalec je dolžan s potrebno organizacijo in sredstvi zagotoviti varovanje ljudi, premoženja in okolja pred nastankom požara.

Izkušnje in usposobljenost

Naši izkušeni in strokovno usposobljeni delavci izvajajo strokovne naloge za naročnike v skladu z zahtevami Zakona o varstvu pred požarom ter na podlagi sprejetih podzakonskih aktov ter na podlagi odločb in pooblastil, izdanih s strani pooblaščenih ministrstev.

Na področju varstva pred požarom izvajamo naslednje naloge:

  • opravljamo naloge strokovnega delavca varstva pred požarom,
  • usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom, 
  • izdelavo in revizijo ocen požarne ogroženosti, požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije ocene, 
  • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, 
  • praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije.

Za izvajanje vseh navedenih nalog smo pridobili vsa potrebna pooblastila in dovoljenja s strani pristojnih ministrstev.

Pooblastila za delo sektorja:
Odločba Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 10200-63/2013/6 z dne 26. 2. 2014

Odločba Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 8450-181/2010-10-DGZR z dne 30. 3. 2020

Preglejte naše ostale storitve