|

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Delodajalci so zakonsko zavezani k zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev v zvezi z delom, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem.

Izkušnje in usposobljenost

Naši usposobljeni inženirji opravljajo strokovne naloge za zagotavljanje varnega in zdravega dela delavcev v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter na podlagi odločb in pooblastil, izdanih s strani pooblaščenih ministrstev. Vsi imajo višjo oz. visoko strokovno izobrazbo tehnične smeri in so opravili strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in andragoško pedagoški izpit.

Naročnikom pomagamo, da izpolnjujejo zahtevno slovensko zakonodajo ter delavcem zagotavljajo udobno in zdravo delovno okolje.

Na področju varnosti in zdravja pri delu izvajamo naslednje naloge:

  • opravljanje nalog strokovnega delavca varnosti in zdravja pri delu,
  • svetovanje delodajalcem glede opreme delovnih mest in delovnega okolja, pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo 
  • izdelovanje in revizija strokovnih podlag za izjave o varnosti z oceno tveganja, 
  • usposabljanje delavcev za varno delo, 
  • izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme,
  • meritve toplotnih in svetlobnih razmer ter meritve hrupa v delovnem okolju.

Za izvajanje vseh navedenih nalog smo pridobili vsa potrebna pooblastila in dovoljenja s strani pristojnih ministrstev.

Pooblastila za delo sektorja:
Odločba Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 10200-63/2013/6 z dne 26. 2. 2014

Odločba Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 8450-181/2010-10-DGZR z dne 30. 3. 2020

Preglejte naše ostale storitve

Sodelujemo:

ČE ZAGORI …

Pravila za varno uporabo dvigal v času epidemije

Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni dihal

Pravilna namestitev zaščitne maske

NOSIMO MASKE in ohranjajmo razdaljo!

POZOR! V prostoru se lahko nahaja samo 1 oseba!