Certifikat ISO 27001

V Koncernu Sintal smo v družbah Sintal in Sintal Maribor pridobili certifikat ISO 27001:2013, ki potrjuje, da imamo vzpostavljen napreden sistem upravljanja informacijske varnosti. Za naše naročnike je pridobitev certifikata dokaz, da s podatki, ki nam jih zaupajo, ravnamo z veliko skrbnostjo. Za naše zaposlene pa pridobitev certifikata pomeni dodatno zavezo k varovanju informacij in kontinuiranemu izboljševanju sistema varovanja informacij, vključno z osebnimi podatki in poslovnimi skrivnostmi.Skladnost z zahtevami standarda so preverili presojevalci Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ), ki so v letošnjem avgustu najprej izvedli zunanjo presojo za pridobitev certifikata po standardu ISO 27001, nato pa še 25. presojo po standardu ISO 9001, katerega certifikat ima Sintal že od leta 1997. V prihodnje se bodo tako zunanje kot notranje presoje izvajale po obeh standardih hkrati. Na osnovi svojih ugotovitev so presojevalci potrdili, da je sistem vodenja kakovosti pri nas dobro utečen, saj že leta težimo k nenehnemu izboljševanju in stalnemu razvoju naših storitev ter zadovoljstvu naročnikov. Preverili so tudi potek dela našega varnostnega osebja na terenu. S svojo strokovnostjo in urejenostjo so se naši sodelavci zelo izkazali in v praksi potrdili našo zavezanost k temeljnim vrednotam. Presojevalci so bili tudi mnenja, da zelo dobro obvladujemo tveganja s področja informacijske varnosti, pri čemer so zahteve standarda, upoštevaje našo osnovno dejavnost, relativno visoke. Vsak nov certifikat je priznanje dobrega dosedanjega dela, hkrati pa predstavlja tudi odgovornost za izkazovanje priznane odličnosti. Pri tem je pomembno, da se prav vsak zaposleni zaveda svojega prispevka k uresničevanju ciljev in ugledu podjetja, saj skupaj zmoremo več in bolje. Koncern Sintal ostaja tudi v prihodnje zavezan k nenehnim nadgradnjam poslovanja in ohranjanju kakovosti storitev zasebnega varovanja. Zadnje objave Strokovna revija koncerna Sintal Revija Sintalček