Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Upravljanje zgradb > Reševanje iz dvigal

Reševanje iz dvigal

Vožnja z dvigalom je lahko stresna, saj kljub ustreznemu vzdrževanju lahko pride do zastoja. To pa je v majhnem prostoru zelo neprijetno. V tem primeru pa ujetim osebam hitro priskočijo na pomoč Sintalovi interventi. Več kot 350 Sintalovih varnostnikov in interventov na območju celotne Slovenije je usposobljenih za učinkovito reševanje iz dvigal, tako da so osebe ponavadi rešene v nekaj minutah.

 

Reševanje iz dvigala

Zakaj je potrebno organizirano reševanje iz dvigal?

Dvigala uporabljamo za navpični prevoz ljudi in tovora v stanovanjih, poslovnih stavbah, šolah, bolnišnicah, vrtcih, domovih za ostarele, nakupovalnih centrih, industrijskih obratih ...

Večkrat se zgodi, da
uporabniki obtičijo v njih. Okvare oziroma nenadne ustavitve dvigal so možne zaradi neustrezne uporabe, okvare sestavnih delov, izpada električnega napajanja, neustreznega vzdrževanja itd.

Človekov odziv
je odvisen od dogodka in od posameznika. Ljudje, ki se dnevno vozijo z dvigali in jim je okolje domače, vedo, kako ravnati z dvigali, če se dvigalo ustavi. Običajno reagirajo preudarno brez intenzivnih psiholoških in bioloških reakcij. Drugače je za tiste, ki so negotovi, imajo negativne izkušnje in so osebnostno manj trdni.

Kako je torej poskrbljeno za varnost uporabe dvigal in čim hitrejše reševanje v primeru zastoja?

Pravilnik o varnosti dvigal

Pravilnik o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 25/16) je stopil v veljavo z 20. 4. 2016. Vsi lastniki obstoječih dvigal so dolžni varnost svojih dvigal uskladiti z zahtevami pravilnika.

Priloga 1 tega pravilnika pravi, da morajo biti dvigala opremljena s sredstvi, ki omogočajo osvoboditev in evakuacijo v kabini ujetih ljudi, ter z dvosmernimi komunikacijskimi sredstvi, ki omogočajo stalen stik z reševalno službo.

Sintalovi reševalci oseb iz dvigala so usposobljeni za hitro in učinkovito reševanje iz dvigala. Ker je Sintalova intervencijska mreža organizirana tako, da so interventi v nekaj minutah na katerem koli varovanem objektu, je reševanje ponavadi opravljeno v nekaj minutah.

Postopek reševanja iz dvigal

  Ujeta oseba cca. 10 sekund drži označeni gumb in s tem avtomatsko sproži govorno povezavo z varnostno-nadzornim centrom Sintala.

  Oba varnostno-nadzorna centra koncerna Sintal sta opremljena tako, da omogočata priključitev raznih komunikacijskih naprav, ki ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 81-28. Ob dospelem klicu avtomatično prepoznata dvigalo, iz katerega prihaja klic. Hip za tem lahko operater ujetim v dvigalu da ustrezne informacije in jih pomiri.

  Nato poda napotke za reševanje najbližji intervencijski skupini, ki
  v najkrajšem možnem času prispe do dvigala in prične z reševanjem ujetih oseb.

  Po končanem reševanju operater Sintala obvesti vzdrževalca dvigala, da pripravi dvigalo za ponovno uporabo.

  Neustrezen postopek reševanja iz dvigal lahko povzroči nevarnost tako za uporabnike dvigala kot tudi za reševalce, zato smo se na izvajanje nove storitve v Sintalu
  temeljito pripravili. Kakovost storitve zagotavlja tudi strokovna usposobljenost naših interventov, ki bodo s svojim hitrim posredovanjem skrajšali in omilili posledice neljubih dogodkov.

Alarmna govorna naprava

Zakon narekuje, da mora biti dvigalo načrtovano tako, da zagotavlja varno reševanje oseb, ujetih v kabini. Kabina mora biti opremljena z dvosmernimi komunikacijskimi sredstvi, ki ustrezajo standardu SIST EN 81-28. Poseben standard za govorno komunikacijo med kabino in klicnim centrom je uveden zaradi neprimernosti običajnih telefonskih naprav, saj lahko prihaja do pogostih izpadov in nedelovanja, naprave pa je potrebno tudi prilagoditi za vse možne uporabnike (otroke, invalide, tujce, ostarele, …).

Pred vzpostavitvijo govorne povezave se mora v klicnem centru izvršiti
prepoznava dvigala. Ta prepoznava mora biti mogoča tudi ob preizkušanju delovanja naprave. Operater mora brez pomoči oseb v dvigalu razbrati, s katere lokacije in iz katerega dvigala je prišel klic. Dvigalo se lahko prepozna tako, da naprava pred vzpostavitvijo zveze pošlje kodo ali predvaja shranjeno zvočno sporočilo o lokaciji dvigala, lahko pa se na sprejemni strani preko klicne številke razpozna lokacija dvigala.

Alarmna govorna naprava mora biti opremljena z
vizualnimi in zvočnimi signalnimi napravami, ki ujetim v dvigalu omogočajo razpoznavo stanja naprave:
 • z osvetljenim rumenim piktogramom se skupaj z zvočnim signalom signalizira, da je klic v sili posredovan,
 • z osvetljenim zelenim piktogramom se označi, da je zveza vzpostavljena in klic sprejet.

 • Naprava mora delovati ves čas uporabe dvigala in mora po potrebi izvesti alternativni klic. Vsaj enkrat na tri dni mora samodejno sprožiti testno povezavo s klicnim centrom. V klicnem centru se morajo beležiti tako rezultati preverjanj kakor tudi vsi ostali klici.

  Napajanje naprave mora biti
  avtonomno – delovati mora vsaj eno uro po izpadu napajanja dvigala. V primeru oslabitve zmogljivosti napajalnih akumulatorjev se mora naprava aktivirati in poslati alarmni signal.

  Naprava mora imeti
  možnost povezave za reševanje oseb, ki dvigalo vzdržujejo in se nahajajo na strehi dvigala ali v jami jaška. Poleg tega mora omogočati filtriranje ob določenih stanjih dvigala, da se onemogoči proženje govorne povezave (kadar kabina miruje v postaji z odprtimi vrati). Naprava mora omogočati obveščanje klicnega centra o koncu alarmnega klica. Ustrezen signal mora sprožiti oseba, ki rešuje potnike iz kabine dvigala, potem ko reši potnike.


  Viri:
  Pravilnik o varnosti dvigal,
  Seminar o novostih Pravilnika o varnosti dvigal, mag. Ivan Božič, univ. dipl. inž. el.


Hišniška opravila

Tehnično vzdrževanje

Reševanje iz dvigal

Varovanje

Čiščenje

Redno čiščenje

Izredno čiščenje

Pogradbeno čiščenje

Administrativna dela

Pravna opravila

Preglejte naše ostale storitve

Zanimive povezave

Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt