fbpx

PRAVNO OBVESTILO

Dobrodošli na spletnem mestu družbe Sintal. 

Spletno mesto je bilo postavljeno z namenom obveščanja o podjetju in njegovih storitvah. 
To pravno obvestilo zajema vse spletne strani v okviru domenskega prostora (spletnega naslova) www.sintal.si (v nadaljevanju »spletno mesto«) ter vse vsebine, postavljene v okviru teh spletnih strani, v kolikor ni drugače določeno.

Pravice intelektualne lastnine

»Spletno mesto« je last družbe Sintal, ki je tudi njegov skrbnik in imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključena v »spletno mesto«. Vsebine, objavljene na »spletnem mestu« ter njegovih podstraneh, so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Sintal in se lahko uporabljajo izključno za osebno rabo, to je v nekomercialne namene, kjer pa se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika »spletnega mesta« ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Vsaka druga oblika uporabe vsebin »spletnega mesta« (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika »spletnega mesta« prepovedana.

Znak Sintal je varovan kot storitvena znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur.l. RS, št. 51/06 UPB3) in mednarodnih aktih ter je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, prikazana na tem »spletnem mestu«, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.sintal.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano.

Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.sintal.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Sintal ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih mest, ki so na kakršenkoli način povezana s »spletnim mestom« www.sintal.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe Sintal za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na »spletnem mestu« so informativne narave. Družba Sintal bo s potrebno skrbnostjo poskušalo zagotoviti, da bodo podatki na »spletnem mestu« pravilni in ažurni ter da bodo spletne strani pravilno delovale, vendar niti Sintal niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi »spletnega mesta« ali še sodeluje pri nadgradnjah »spletnega mesta«, ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje garancije za nemoteno delovanje »spletnega mesta« ter za ažurnost, točnost, zanesljivost in celovitost vseh objavljenih vsebin. Družba Sintal ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe »spletnega mesta« ali nezmožnosti uporabe le-tega.

Družba Sintal d.o.o. bo s potrebno skrbnostjo poskušalo zagotavljati nemoteno delovanje »spletnega mesta«, vendar ne more biti odgovorno za škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja »spletnega mesta«. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hiper-tekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na svoje lastno tveganje. Sintal ne prevzema odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki so dostopne preko tovrstnih povezav.

Družba Sintal ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala zaradi netočnosti informacij, nepravilnega delovanja ali napačnega razumevanja vsebin spletnega mesta.

Prav tako ne odgovarja za morebitne viruse, črve, trojanske konje, ipd., ki bi se uporabniku prenesli s tega »spletnega mesta«. Prav tako si družba Sintal pridržuje pravico do sprememb vsebin »spletnega mesta«, ki jih lahko spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila. Napake na »spletnem mestu«, na katere bomo opozorjeni, bomo poskušali čimprej odpraviti. Vendar pa niti družba Sintal niti nobena oseba, ki deluje v imenu družbe Sintal, ne prevzema odgovornosti za morebitno zlorabo gradiva in informacij na »spletnem mestu«.

Sintal si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja posredovanih informacij. Vsebina in struktura »spletnega mesta« Sintal sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. Razmnoževanje (kopiranje) informacij ali podatkov ter uporaba besedil, delov besedil, slik in grafov so dovoljeni samo s predhodno pisno odobritvijo družbe Sintal.

Varstvo osebnih podatkov
Katerikoli podatki, ki jih Sintal pridobi na kakršenkoli način preko »spletnega mesta«, so namenjeni izključno za rabo Sintala, ki jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB1) in Obligacijskim zakonikom.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe »spletnega mesta« se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. 

Prosimo vas, da kot obiskovalec spletnega mesta www.sintal.si upoštevate zgoraj navedene pogoje.
S pregledovanjem in uporabljanjem tega »spletnega mesta« potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate.

Obvestilo posameznikom o izvajanju videonadzora na območju poslovnih prostorov družb:

SINTAL d.o.o., SINTAL MARIBOR d.o.o., SINTAL CELJE d.o.o., SINTAL OBALA d.o.o., SINTAL KOROŠKA d.o.o., Slovenj Gradec, SINTAL VAZI d.o.o., SINTAL FIVA d.o.o., SINTAL EKO d.o.o., SINTAL IPO d.o.o., INVARST d.o.o., PISTOTNIK d.o.o.

Upravljavec videonadzora se razlikuje glede na lokacijo izvajanja videonadzora in je na vseh lokacijah, kjer se izvaja videonadzor, jasno označen na obvestilu o izvajanju videonadzora.
Upravljavec videonadzora je glede na posamezno lokacijo ena od naslednjih družb:

 1. SINTAL d.o.o., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, matična številka: 5446252000, ki ga zastopa direktor mag. Robert Pistotnik

 

 1. SINTAL MARIBOR d.o.o., Perhavčeva ulica 14, 2000 Maribor, Matična številka: 1510550000, ki ga zastopa direktor Vladimir Karažinec

 

 1. SINTAL CELJE d.o.o., Trnovlje pri Celju, Gaji 1A, 3000 Celje, Matična številka: 5198801000, ki ga zastopa direktor Branko Tajnšek

 

 1. SINTAL OBALA d.o.o., Koper, Ulica 15.maja 12A, 6000 Koper – Capodistria, Matična številka: 5780926000, ki ga zastopa direktor mag. Robert Pistotnik

 

 1. SINTAL KOROŠKA d.o.o., Slovenj Gradec, Glavni trg 41, 2380 Slovenj Gradec, Matična številka:1900161000, ki ga zastopa direktor mag. Robert Pistotnik

 

 1. SINTAL VAZI d.o.o., Trnovlje pri Celju, Gaji 1A, 3000 Celje, Matična številka: 5432367000, ki ga zastopa direktor mag. Robert Pistotnik

 

 1. SINTAL FIVA d.o.o., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, matična številka: 5672325000, ki ga zastopa direktor mag. Robert Pistotnik

 

 1. SINTAL-EKO d.o.o., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, matična številka: 1216473000, ki ga zastopa direktor Luka Pilko

 

 1. SINTAL IPO d.o.o., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, matična številka: 5853206000, ki ga zastopa direktorica mag. Jana Zakrajšek

 

 1. INVARST d.o.o., Slovenska cesta 24A, 1234 Mengeš, Matična številka: 1125761000, ki ga zastopa direktor Dejan Mrkun

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na naslovu: dpo@sintal.si

Upravljavci izvajajo videonadzor izključno z namenom varovanja ljudi in premoženja, zagotavljanja varovanja poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov in zagotavljanja varnosti zaposlenih, ker zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: točka (f) prvega odstavka 6. člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki niso predmet nadaljnje obdelave in se ne posredujejo v tretje države.

SINTAL d.o.o. vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov posnetkov videonadzora, iz katere so razvidni vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave.

 1. posnetek posameznika (slika),
 2. podatek o lokaciji,
 3. datum in čas posnetka,
 4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo.

Uporabniki osebnih podatkov so pooblaščene osebe upravljavcev v skladu z internimi akti upravljavcev. Upravljavci lahko vaše osebne podatke posredujejo tudi tretjim osebam (npr. pristojnim državnim organom), če takšno obveznost posredovanja oz. razkritja nalaga zakon.

Z videonadzorom zbrani osebni podatki se hranijo v skladu z ZVOP-2, vendar največ eno leto. Upravljavci vaše osebne podatke hranijo in varujejo na način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavci lahko hranijo vaše osebne podatke tudi dlje, če jih ne smejo izbrisati zaradi zakonskih, regulatornih ali tehničnih razlogov.

Vaše pravice:

Upravljavec vam zagotavlja možnost uresničevanja naslednjih pravic:

 1. pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: dostopate lahko do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z vami, se seznanite z obdelavo in preverite njeno zakonitost;
 2. pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: zahtevate lahko, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi vaše netočne osebne podatke;
 3. pravico do izbrisa osebnih podatkov: zahtevate lahko, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
 4. pravico do omejitve osebnih podatkov: zahtevate lahko, da Upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar oporekate točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahtevate omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko upravljavec vaših podatkov ne potrebuje več za obdelavo, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 5. pravico do prenosljivosti: zahtevate lahko, da prejmete svoje osebne podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu (kadar je to tehnično izvedljivo);
 6. pravico do ugovora: kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ta izvaja za izpolnjevanje zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe.

Zahtevo za uresničitev posamezne pravice lahko vložite tako, da nam pišete na elektronski naslov: dpo@sintal.si

Če menite, da upravljavec vaše zahteve ni ustrezno obravnaval, se lahko pritožite pri upravljavcu v 15 dneh.

Prav tako pa se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana).