Domov
STORITVE VAROVANJA VARNOSTNI SISTEMI UPRAVLJANJE STAVB DRUGE STORITVE REFERENCE
Domov > Info središče > Novice

V skladu z zakonodajo le Sintal

 

Koncern Sintal je prvi v Sloveniji, ki ima s strani akreditiranega evropskega laboratorija TÜV po standardu SIST EN 50518 certificirana dva varnostno nadzorna centra, kar zahteva Zakon o zasebnem varovanju. Je tudi edini z dvema lastnima varnostno nadzornima centroma. Iz razlogov, ki jih navajamo spodaj, smo tudi edini, ki izvajamo storitve varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.

VNC varnostno nadzorni center Sintal simbolična slika

Dva varnostno nadzorna centra (VNC), oba z licenco Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in certifikatom SIST EN 50518 akreditiranega laboratorija, sta po Zakonu o zasebnem varovanju predpogoj za opravljanje storitev varovanja ljudi in premoženja, varovanja oseb, prevoza in varovanja gotovine ter drugih varnostnih pošiljk, varovanja javnih zbiranj ter varovanja prireditev v gostinskih lokalih. To zahtevo je koncern Sintal že pred časom in kot prvi v Sloveniji izpolnil s pridobitvijo certifikata SIST EN 50518 za oba svoja varnostno nadzorna centra, v Ljubljani in Mariboru.

Zakaj sta nujna dva certificirana in licencirana varnostno nadzorna centra

Standard SIST EN 50518, ki je predpisan z Zakonom o zasebnem varovanju, v drugem delu v točki 7.4 določa, da mora imetnik licence za VNC v primeru izpada VNC najkasneje v eni uri zagotoviti rezervno napravo in postopek za nemoteno delovanje VNC. Ker standard v točki 11.2 določa tudi nepredvidljive dogodke, ki jih je treba upoštevati in pomenijo trajno onesposobitev VNC (nalet letala, požar, kriminalni napad), je v praksi edini način zagotovitve zahtevanega delovanja VNC po standardu dislociran nadomestni VNC. V praksi se zaradi nepredvidljivih dogodkov (izpad komunikacijskih povezav), na katere podjetje nima vpliva, zgodi tudi, da VNC krajši čas ne deluje, v tem primeru mora vse funkcije nemudoma prevzeti drugi VNC, s čimer se prepreči škoda, ki bi naročnikom lahko nastala zaradi neukrepanja izvajalca v času izpada. To pomeni, da se morajo v drugi VNC prenašati vsi podatki ter da mora že pred izpadom posedovati vse informacije o načinu in obliki varovanja na varovanih objektih in osebne podatke odgovornih oseb naročnikov.

Poimenovanja za glavni oz. rezervni varnostno nadzorni center slovenska zakonodaja ne pozna, tako da so vsi varnostno nadzorni centri obravnavani enako. Vsak varnostno nadzorni center, kamor se stekajo alarmna sporočila, mora po Zakonu o zasebnem varovanju imeti licenco MNZ, za vse licencirane varnostno nadzorne centre pa Zakon zahteva certifikat SIST EN 50518.

Iz Zakona in standarda je nemogoče sklepati drugače, kot da je prenos podatkov v dva licencirana in certificirana varnostno nadzorna centra jasno zahtevan.

V skladu z Zakonom in standardom se varnostni podatki niti za trenutek ne smejo prenašati v nelicenciran oziroma necertificiran varnostno nadzorni center.

Naročnik se mora strinjati z vsemi izvajalci varnostno nadzornih centrov, sicer je pogodba nična

Varnostno nadzorni centri obdelujejo občutljive podatke, ki so po 14. členu Zakona o zasebnem varovanju obravnavani kot poslovne skrivnosti in osebni podatki, pri nekaterih naročnikih tudi tajni podatki. Podjetje za varovanje je zavezano k varovanju poslovne skrivnosti, osebnih in tajnih podatkov v skladu s predpisi. Področje poslovne skrivnosti ureja novi Zakon o poslovni skrivnosti.

Zakon o zasebnem varovanju v 3. odstavku 11. člena določa, da mora imetnik licence pred opravljanjem zasebnega varovanja z naročnikom storitve skleniti pisno pogodbo o varovanju, iz katere sta jasno razvidna oblika in obseg varovanja. Če pri opravljanju zasebnega varovanja sodeluje drug imetnik licence, mora biti to razvidno iz pogodbe ali iz dodatka, sklenjenega k pogodbi. Pogodba o varovanju, ki ni sklenjena v pisni obliki in v skladu z določbami tega zakona ali je sklenjena z gospodarsko družbo oziroma samostojnim podjetnikom posameznikom, ki nima ustrezne licence iz tega zakona, je nična. Naročniki storitve zasebnega varovanja so glede na obliko varovanja, ki jo potrebujejo, dolžni skleniti pisno pogodbo o varovanju z imetnikom ustrezne licence.

V kolikor je izvajalec storitev varovanja ista pravna oseba kot izvajalec storitev obeh oz. vseh varnostno nadzornih centrov, kamor se stekajo podatki naročnikov (torej, če ima izvajalec storitev varovanja dva ali več lastnih VNC), podatka o izvajalcu storitev VNC v pogodbi ni potrebno posebej navajati.

Če ima izvajalec varovanja en lasten in en najet VNC, mora v pogodbi navesti pravno osebo, ki je izvajalec storitev najetega VNC. Če podjetje za varovanje nima nobenega lastnega varnostno nadzornega centra, temveč oba (oz. vse, če jih ima več) najema, mora v pogodbi za vsakega od VNC, v katere se stekajo naročnikovi podatki, navesti pravno osebo, ki je izvajalec storitev VNC. Izvajalec storitev varovanja mora torej pred izvajanjem storitev varovanja z vsemi naročniki skleniti pogodbe oziroma anekse k pogodbam, v katerih naročniki potrjujejo strinjanje z vsemi izvajalci storitev varnostno nadzornega centra. V nasprotnem primeru je izvajanje storitev varovanja v nasprotju z Zakonom o zasebnem varovanju in Zakonom o poslovni skrivnosti.

V kolikor izvajalec varovanja menja izvajalca storitev enega ali obeh varnostno nadzornih centrov, mora z vsemi naročniki obvezno pred menjavo skleniti anekse k obstoječim pogodbam, v katerih naročnik potrdi strinjanje z novimi izvajalci (oz. izvajalci) storitev varnostno nadzornega centra. V kolikor izvajalec varovanja ne sklene aneksov, ki potrjujejo seznanitev naročnikov s spremembo pravne osebe, h kateri se prenašajo njihovi podatki, je izvajanje storitev varovanja v nasprotju z Zakonom o zasebnem varovanju in Zakonom o poslovni skrivnosti.

Glede na 11. člen Zakona o zasebnem varovanju je pogodba, ki ni sklenjena v skladu z določbami tega zakona, nična. To pomeni, da izvajalec varovanja v primeru, da nima urejenih pogodb oziroma aneksov glede izvajalcev VNC, dejansko izvaja storitve brez pogodbe in s tem v nasprotju z Zakonom o zasebnem varovanju.

Kazni za kršitelje

Zakon o zasebnem varovanju v 87. členu določa, da se z globo od 4.000 do 12.000 evrov za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena tega zakona.

V 89. členu določa, da se z globo od od 200 do 400 evrov kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju s 14. členom tega zakona.

Zakon o poslovni skrivnosti v 9. členu določa, da zoper osebo, ki brez privolitve imetnika poslovne skrivnosti pridobi, uporabi ali razkrije njegovo poslovno skrivnost, lahko imetnik poslovne skrivnosti s tožbo pri pristojnem sodišču med drugim zahteva, da se prepovejo kršenje in prihodnje kršitve, v 10. členu pa opredeljuje povrnitev škode.

Na trgu, tudi iz javnih razpisov, zaznavamo, da podjetja za varovanje ne podajajo podatkov o izvajalcih storitev varnostno nadzornih centrov. Iz tega je moč sklepati, da ravnajo v nasprotju z Zakonom o zasebnem varovanju in Zakonom o poslovni skrivnosti.

V Sintalu imamo dva lastna licencirana in certificirana varnostno nadzorna centra, kar prepreči nejasnosti glede občutljivih podatkov naročnikov.

Zakonitost, kakovost varovanja in varnost podatkov

Tolmačenje, da za izvajanje storitev varovanja nista potrebna dva licencirana in certificirana varnostno nadzorna centra, bi bilo napačno, saj ne bi upoštevalo zahtev Zakona o zasebnem varovanju in standarda SIST EN 50518.

Koncern Sintal je edino podjetje za varovanje v Sloveniji, ki ima dva lastna, licencirana in certificirana varnostno nadzorna centra in naši naročniki so jasno seznanjeni, kdo jim izvaja storitve VNC. Naročnikom zato edini zagotavljamo storitve varovanja v skladu z zakonodajo.

Več informacij najdete na spodnjih povezavah:
Poslovne skrivnosti v varnostno nadzornih centrih
Edini s certifikatom SIST EN 50518
Postopek certificiranja VNC po SIST EN 50518
Zakaj sta potrebna dva varnostno-nadzorna centra

Novice

Aktualno: Merjenje telesne temperature
Omejevanje širjenja nalezljivih bolezni vključuje tudi prepoznavanje okuženih oseb. Med običajnimi znaki nalezljivih bolezni dihal, kakršni sta gripa in koronavirus, je povišana telesna temperatura. Ker termalne kamere delujejo na podlagi prepoznavanja te
Tehnološka inovacija: Mobilna aplikacija Sintal Alarm
V Sintalu smo za svoje naročnike razvili napredno mobilno aplikacijo Sintal Alarm, s katero lahko spremljajo stanje alarmnega sistema na svojih varovanih objektih tudi na mobilnem telefonu.
Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni dihal
Kako lahko preventivno ukrepamo?
V skladu z zakonodajo le Sintal
Le Sintal ima dva lastna licencirana, certificirana varnostno nadzorna centra, in naši naročniki varovanja so jasno seznanjeni, kdo jim izvaja storitve VNC.
Zakaj sta potrebna dva varnostno nadzorna centra
Maj 2019. Varnostno nadzorni center je srce vsakega varnostnega podjetja. Toda, zakaj sta potrebna dva?
Prvi na področju certificiranja varnostno nadzornih centrov
Maj 2019. V Sintalu smo na področju certificiranja varnostno nadzornih centrov po standardu EN 50518 orali ledino, saj smo se na pot certificiranja podali prvi v Sloveniji.
Poslovne skrivnosti v varnostno nadzornih centrih
Maj 2019. Varnostno nadzorni centri rokujejo z občutljivimi podatki naročnikov varovanja.
Le Sintal z zakonsko predpisanim certifikatom za VNC
Maj 2019. Sintal je edino podjetje za varovanje v Sloveniji z evropskim certifikatom EN 50518, ki ga zahteva zakonodaja.
Razvojne novosti v fizičnem varovanju
Predstavljamo izboljšavo, ki smo jo v sklopu digitalizacije v Sintalu uvedli na področju fizičnega varovanja.
Pretočni rentgen kot varnostni ukrep
Pretočni rentgen je posebna oblika rentgenskega aparata za odkrivanje prepovedanih in nevarnih snovi ter predmetov ob pregledu prtljage, poštnih pošiljk, kontejnerjev in tovorov.
Kako preprečiti tatvine med prazniki
Nakup se začne že na parkirišču, pravijo varnostni strokovnjaki. Na kaj moramo biti pozorni, da prazniki ne bodo pustili slabega priokusa?
7 varnostnih novosti
Predstavljamo novosti enega največjih proizvajalcev pametnih alarmnih sistemov, podjetja Satel.
Izobraževalni dogodek za preventivo pred terorizmom
Sintal je organiziral posvet o varnostnih grožnjah in kako se pred njimi zaščititi, da bi znanje o preventivne ukrepe razširil v čim širšo javnost.
Kako ukrepa varnostno osebje v primeru terorističnega napada?
Za varnostno osebje v Sintalu izvajamo izobraževanja za primere kritičnih situacij, izdali smo tudi izobraževalno knjižico.
Ali se moramo pripraviti na teroristična dejanja?
Preventivno ravnanje je še kako pomembno in z njim lahko veliko pripomoremo k varnosti.
Kako ravnati v primeru terorističnega napada
Opisano ravnanje vam lahko reši življenje.
Planica pripravljena
Tudi letos Sintal varuje vse dni smučarskih poletov v Planici.
25 let Sintala
Koncern Sintal v letu 2016 praznuje 25 let uspešnega delovanja.
Kaj storiti, če ostanem ujet v dvigalu?
Ostati ujet v majhnem prostoru, morda celo visoko nad trdnimi tlemi, je za marsikoga scenarij za nočno moro ali grozljivko. A se v resnici dogaja, in to celo dnevno.
Avtoriteta brez razkazovanja mišic
Varovanje šol - Pri fizičnem varovanju šole je najbolj pomembno, da zna varnostnik vzpostavljati red brez razkazovanja mišic.
Spletna aplikacija za nadzor nad varnostjo objektov
Razvoj - V Sintalu smo razvili internetni portal, ki bo naročnikom omogočal hitrejši, enostavnejši in učinkovitejši dostop do nekaterih podatkov o stanju varnosti na njihovih varovanih objektih.
Navijajmo brezskrbno
Prizorišča po Sloveniji, 9. 2. 2015 - Tudi v tej zimi nam srca grejejo uspehi naših smučark in smučarjev, skakalk in skakalcev, deskarjev in deskark, biatlonk in biatloncev ...
Uniforma in njen pomen
Prisotnost osebe v uniformi ponavadi spremeni razpoloženje ostalih prisostnih. V prisotnosti varnostnika ali policista kriminalci in prekrškarji načeloma kontrolirajo svoje vedenje, ostali pa se počutijo varnejše.
Za miren spanec
Po statistikah policije so vlomi v stanovanjske objekte zadnja leta vse bolj pogosti. Podatki Sintala kažejo, da stopnja varnosti domov, ki jih varuje Sintal, ostaja visoka. Nepridipravi se varovanih domov raje izognejo.
Pametne kamere za pametnejše varovanje
Za zanesljivo varovanje je potrebna kakovostna profesionalna oprema. Hikvision je razvil pametne kamere, ki so se veliko naučile od pametnih "gadgetov".
Zavod za varstvo pri delu
Konec lanskega leta smo na dražbi kupili večinski delež ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d., saj smo ocenili, da bo povezovanje dejavnosti naših družb prineslo sinergijske učinke.
Vzdrževalec za 21. stoletje
Upravljanje in vzdrževanje - V Sintalu Eko smo razvili nov način upravljanja stavb, prilagojen današnjim zahtevam in zmogljivostim naročnikov.
Slovenski skakalni praznik 2014
Planica, 24. marec - Letošnja Planica je bila kljub slabemu vremenu pravi praznik za zveste domače navijače.
Planica 2014
Planica, 20.-23. marec - Velikanka tudi letos gosti zaključne prireditve svetovnega pokala v smučarskih skokih.
53. Pokal Vitranc
Kranjska Gora, 9. 3. 2014 - "Sončno vreme, izjemno vzdušje, ogromno navijačev, odlična proga, dobra tekma. Tako lahko strnemo letošnje dogajanje ob 53. Pokalu Vitranc," so zapisali organizatorji ob koncu uspešno izpeljanega večdnevnega dogodka.
Izkušnje iz Sočija
Soči, Ljubljana, 26. 2. 2014 - Predstavniki Sintala so med olimpijskimi igrami obiskali ruski Soči in se na lastne oči prepričali, kakšne varnostne ukrepe so uporabili organizatorji 22. zimskih olimpijskih iger.
Intervju: Bogdan Gabrovec, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije
Soči, Ljubljana, 26. 2. 2014 - O varovanju olimpijskih iger smo se prepričali na lastne oči. Povprašali pa smo tudi Bogdana Gabrovca, podpredsednika olimpijskega komiteja Slovenije.
Varovanje v času naravne katastrofe
Ljubljana, 8. 2. 2014 - Slovenija se v zadnjih dneh sooča z naravno katastrofo. Sintalove ekipe tudi na najbolj prizadetih območjih s požrtvovalnostjo in profesionalnostjo kljub težavnim razmeram uspevajo zagotavljati varnost naročnikom in drugim.
Slovenski kulturni praznik
Ljubljana, 8. 2. 2014 - Na dan Franceta Prešerna, enega največjih slovenskih pesnikov in avtorja besedila slovenske himne, v Sloveniji praznuje kultura.
Centralni nadzorni sistem C4
Ljubljana, 3. 2. 2014 - Združitev alarmnih in video sistemov CND C4 omogoča enostavnejše, hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje ob dogodkih.
Zima 2014, zima športov
To zimo nam bo še vroče. Ne glede na temperature, saj nas in naše športne junake čakajo številni veliki športni dogodki na domačih tleh, pa še olimpijske igre.
Znate ravnati ob požaru?
Ljubljana, 9. 10. 2013 - Letošnji mesec požarne varnosti pod geslom "Začetne požare lahko pogasimo sami".
Evforični, a varni EuroBasket 2013
Ljubljana, 9. 10. 2013 - Uspešno smo zaključili največji projekt varovanja, ki smo se ga lotili doslej.
EuroBasket 2013
Ljubljana, 4. 9. 2013 - Pričel se je največji športni dogodek v zgodovini Slovenije. Na prizoriščih se je treba strogo držati varnostnih pravil. Seznanite se z njimi in se tako izognite nepotrebnim nevšečnostim.
Notranja tatvina v Sintalu: Strankam denar povrnjen
Ljubljana, 8. 4. 2013 - V Sintalu smo se v noči s sobote, 6. aprila, na nedeljo, 7. aprila, soočili z notranjo tatvino. Večino ukradenega denarja smo strankam že povrnili, preostanek pa bomo izplačali v prihodnjih dneh.
Varovanje prireditve: Planica 2013
Planica, 24. 3. 2013 - Letos je smučarske polete v Planici obiskalo kar 54.000 ljudi, slovenski orli so se sijajno odrezali, Sintal pa je poskrbel za odlično varovanje.
Sprejem junakov zime
Ljubljana, 19. 3. 2013 - Zimske športne junake je pričakalo kar deset tisoč navijačev, Tina Maze, Peter Prevc in Jakov Fak so se skozi množico oboževalcev prebili v družbi Sintalovih varnostnikov.
Na terenu z vzdrževalcem iz Sintala Eko
Ljubljana, 19. 3. 2013 - Vzdrževalec objekta mora danes obvladati številna dela, ki si jih hišniki še pred nekaj leti niso znali niti predstavljati. Siniša Cilenšek iz Sintala Eko nam je pokazal, kako poteka dan vzdrževalca.
Odslej enostavno prepoznavanje kakovosti alarmnega sistema
Ljubljana, 19. 3. 2013 - V veljavo stopajo obvezni standardi za elemente sistemov tehničnega varovanja. Nanje morajo biti pozorni tako izvajalci kot naročniki varnostnih sistemov.
Kraje v trgovinah v 2012: Največ preprečili kraj hrane
Sintal po Sloveniji, 14. 3. 2013 - Tudi letos smo opravili raziskavo o ukrepih varnostnikov v trgovinah. Ugotovili smo porast poskusov kraj hrane v primerjavi z ostalimi artikli.
Odličnost: Sintalova priznanja 2012
Ljubljana, 23. 11. 2012 - Prednovoletna prireditev koncerna Sintal in Sintalovi naj varnostnik/ca, tehnik, vzdrževalec, prevoznik denarja, intervent, operater VNC 2012.
EuroBasket 2013
Ljubljana, 18. 11. 2012 - V Postojnski jami bodo na svojevrstemu spektaklu izžrebali skupine EuroBasketa 2012. Ponosni pokrovitelj je tudi Sintal.
Sintal na leto pregleda na tisoče gasilnikov in požarnih javljalnikov
Ljubljana, 28. 9. 2012 - Požarni javljalniki, gasilni aparati in drugi elementi protipožarne zaščite - brez rednega vzdrževanja se nanje ne moremo zanesti.
Vnela se je postelja, prebudil le protipožarni sistem
Ljubljana, 25. 9. 2012 - Protipožarni sistem in intervent, ki se je odzval na alarm, sta preprečila, da bi imel požar v domu za ostarele hujše posledice.
Sintalova raziskava in podatki Zbornice poželi veliko zanimanja
Ljubljana, 23. 7. 2012 - Statistike ZRSZV o ukrepih varnostnikov v lanskem letu in izsledki raziskave koncerna Sintal o krajah v trgovinah so poželi veliko zanimanja. Vprašanje št. 1: Kdo je tipičen tat?
Zbornica RS za zasebno varovanje: Ukrepi varnostnikov v letu 2011
Ljubljana, 18. 7. 2012 - Podatki ZRSZV o ukrepih varnostnikov v letu 2011 kažejo, da so varnostniki koncerna Sintal opravili kar 29,5 % vseh ukrepov.
Kliniki donirali dva računalnika
Ljubljana, 8. 5. 2012 - Operativni vodja Matevž Debelak je v imenu Sintala Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja predal dva računalnika, ki bosta pripomogla k hitri in kakovostni obravnavi bolnikov.
Organizirali prikaz varnega streljanja
Jesenice, 18. 5. 2012 - Sintalovim varnostnikom, ki nosijo strelno orožje, tega na srečo še ni bilo treba uporabiti. Za varno uporabo so odlično usposobljeni. Javnosti smo predstavili, kako potekajo njihovi treningi.
Varnostnik Nejc Sitar, skromni junak
Ljubljana, 10. 4. 2012 - Junaštvo varnostnika Sintala Nejca Sitarja, ki je starejšemu gospodu rešil življenje, so prepoznali tudi na Žurnalu. Vključili so ga v izbor za Junaka Slovenije.
Sintalovi varnostniki v 17 trgovinah preprečili 565 kraj
Da so naši varnostniki uspešni pri preprečevanju kraj v trgovinah, je jasno. Kaj pa se lani je nepridipravom največkrat nalepilo na prste?
Ženske v koncernu Sintal
Ljubljana, 8. 3. 2012 - Ob prazniku žena smo se sprehodili po koncernu Sintal in povprašali tri dame različnih poklicev, kako se počutijo v tradicionalno moškem poslu varovanja.
Sintal podprl podelitev nagrad GZS
Ljubljana, 6. 3. 2012 - Koncern Sintal je podprl letošnjo podelitev nagrad Gospodarske zbornice Slovenije.
Sintal pokal Slovenije: podelili nagrade zmagovalcem
Maribor, 26. 12. 2011 - Na pobožični dan je Viktor Pistotnik, član uprave koncerna Sintal, predal nagrade predstavnikom najboljših ekip na šahovskem tekmovanju Sintal pokal 2011.
Slavnostno obeležili prvih dvajset let koncerna Sintal
Letos mineva dvajset let od ustanovitve koncerna Sintal. Da jih imaš le enkrat dvajset, velja tudi za podjetje, zato smo obletnico svečano obeležili.
Priznanja zaslužnim sodelavcem
Ljubljana, 8. 12. 2011 - Že dvanajsto leto smo nagradili sodelavce, ki so se posebej izkazali. Osemnajsterico ambasadorjev Sintala smo povabili v restavracijo Viktorija.
Sintal podaril računalnika
Ljubljana, 17. 11. 2011- Članica uprave Sintala Lidija Pilko je predstavnici društva za duševno zdravje Šent v uporabo predala dva računalnika.
Priznanja koncerna Sintal za odličnost
Ljubljana, 9. 11. 2011 - Kdo se bo na steni slavnih pridružil odličnikom iz prejšnjih let?
Interventi s pametnimi telefoni
Intervencija je mobilna služba, zato mora vsak intervent ves čas imeti pri sebi podatke o varovanih objektih in kontaktnih osebah. Razvili smo lastno rešitev; uporabljamo pametne telefone in platformo android.
Tudi 14. zunanja presoja za certifikat ISO 9001 uspešna
Kranj, 20. 6., in Ljubljana, 21. 6. 2011 - V Sintalu d.d. so predstavniki SIQ izvedli zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti.
Raziskava javnega mnenja o varnosti
Ljubljana, 30. 5. 2011 - Pred začetkom poletnih počitnic smo v Sintalu pri agenciji Giedon naročil javnomnenjsko raziskavo o varnosti.
Darujmo kri
Ljubljana, 16. 5. 2011 - Tudi Sintal sodeluje v največji slovenski krvodajalski akciji z nazivom Daruj energijo za življenje - postani krvodajalec.
Zmagovalni dres Tine Maze v Sintalu
Ljubljana, 2. 3. 2011 - Na dobrodelni dražbi smo kupili zmagovalni dres letošnje svetovne prvakinje v veleslalomu Tine Maze.
Trendi varovanja
Ljubljana, 3.1.2011 - V Sintalu neprestano sledimo svetovnim trendom varovanja.
Petdeset Sintalčkov
Ljubljana, 15. 12. 2010 - Izdali smo že petdeseto številko časopisa Sintalček.
Obiskali smo sejem varovanja v Milanu
Milano, 18. 11. 2010 - V Sloveniji že vrsto let ni bilo sejma varovanja, zato smo se po novo znanje odpravili v Milano.
Novinarji na obisku
Ljubljana, 15. 6. 2010 - Na novinarski konferenci smo predstavnikom številnih medijev izpostavili problematiko varovanja doma v času letnih dopustov.
Le Sintal z neprekinjenimi komunikacijami
Sodobni sistem omogoča neprekinjene in neposredne...
Edini z dvema licencama za varnostno nadzorni center
Sintal je edino podjetje za varovanje v Sloveniji...

Fizično varovanje

Tehnično varovanje

Upravljanje stavb

Druge storitve

intervencija na alarm protivlomni sistem hišniška opravila servis gasilnikov
fizično varovanje premoženja protipožarni sistem varstvo pri delu varstvo pri delu
fizično varovanje bank video sistem investicijsko vzdrževanje restavracija Viktorija
fizično varovanje trgovin sistem pristopne kontrole čiščenje  
receptorska služba sistem mehanske zaščite administrativna dela  
varovanje prireditev protiropni sistem pravna opravila  
fizično varovanje oseb      
sintal noga     Vaša varnost je naša skrb    sintal noga

© Sintal koncern - Vse pravice pridržane   |   Pravno obvestilo  |   Piškotki  |   Načrt strani  |   Kontakt